Category: Nyheter

Har delt ut over en million kroner til unge fiskere i nord

Tromstrygd har siden 2005 delt ut over en million kroner i utdanningsstipend til unge fiskere i nord. Nå kan du søke om stipend for 2020.

Stipendordningen er for ungdom og unge voksne i Nordre-Nordland, Troms og Finnmark som tar utdanning innenfor fiskeri og fangst.

– Relasjonen til Tromstrygd vektlegges. Den kan være at du har egen båt eller har arbeidet ombord i en fiskebåt som har vært forsikret i Tromstrygd. Det kan også være at noen i familien er medlem i Tromstrygd, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Over 1 million kroner siden 2005

Tromstrygd deler ut inntil 100.000 kroner i stipend per år. Størrelsen på stipendet avhenger av antall kvalifiserte søkere som blir valgt ut som mottakere. De siste årene har stipendet vært et godt bidrag til unge som er i gang med sin fiskeriutdannelse.

– Siden starten i 2005 har vi delt ut godt over 1 million kroner til unge fiskere i nord. Vi håper at stipendet kan være en hjelp til unge fiskere som er i gang med utdanningen. Målet er å sikre god rekruttering til fiskeryrket, sier Manin.

Søknadsskjema for utdanningsstipend fra Tromstrygd

Satser på fiskerinæringen

Nord-Norge er et kjerneområde for fiskeri med mange båter og aktive fiskere. Nå står en ny generasjon klar for å gå inn i næringen. Om du ønsker å søke om stipend finner du søknadsskjemaet på nettsidene til Tromstrygd. I søknaden må du oppgi hvilken skole, linje og klasse du går i.

– I fjor mottok vi rundt 50 søknader på utdanningsstipend. Vi håper enda flere søker på stipend i år, sier Manin. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars og søknadene skal være behandlet til 1. april 2020.

– De som får utdanningsstipend fra Tromstrygd vil motta en e-post fra oss om dette når tildelingen er gjennomført. I tillegg vil stipendmottakerne bli offentliggjort på Facebook-siden til Tromstrygd, sier Manin.

Avfotografert Øyvind Bræck

Tilbyr medlemmene gratis gjennomgang av båten

Tromstrygd gjør det enklere for redere å etablere gode rutiner for egenkontroll. Nå viderefører de ordningen med gratis gjennomgang av fartøy over 15 meter.

– I starten av februar sendte vi brev til medlemmer med båter over 15 meter hvor vi tilbyr en gratis gjennomgang av fartøyet. Dette er en viktig service fra Tromstrygd til våre medlemmer som vi har tilbudt i 10 år, sier Adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Interne revisjon

Alle fartøy skal ha en årlig gjennomgang (intern revisjon) av sikkerhetssystemet.

Gjennomgangen skal foretas med ikke mer enn 12 måneders mellomrom og den skal dokumenteres. Tromstrygd har engasjert Theia til å bistå rederiene med å gjennomføre egenkontrollen.

– Gjennomgangen er en hjelp til egenkontroll og en forberedelse til hoved- og mellomliggende klassing fra Sjøfartsdirektoratet. Vår tekniske inspektør vil bistå rederne i gjennomgangen av sikkerhetssystemet og det tekniske utstyret ombord, sier daglig leder Reidar Johnsen i Theia.

I forkant av gjennomgangen må rederiene finne frem sertifikater over fartøy og utstyr, samt stille en person med kjennskap til fartøyet til disposisjon under fartøybesøket. Dette kan være vel anvendt tid for rederiene.

– Med vårt opplegg vil alle redere få informasjon om hva som inngår i den årlige gjennomgangen av sikkerhetsstyringssystemet. Mange av de punktene vi gjennomgår vil være elementer som inngår i den årlige gjennomgangen. Oppfølgingen skal være et bidrag til å ivareta sikkerheten ombord på fartøyet, sier Johnsen.

Unngå havari og skader

Utstyr ombord i båten som ikke fungerer kan føre til driftsavbrudd og i verste fall få alvorlige konsekvenser. I tillegg vil forsikringsutbetalingen kunne bli avkortet dersom kontrollrutinene ikke er fulgt.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for rederiene å etablere gode rutiner for oppfølging av sikkerhetssystemet og de tekniske systemene om bord. Dette reduserer risikoen for havari og skader, men gjør det også enklere for rederiene å oppfylle kravene fra myndighetene, sier Ørjavik.

Tilpasses drift på båtene

Revisjonen tar rundt 4 timer for de minste båtene og noe lengre tid for de største fartøyene. Tromstrygd informerte medlemmene om muligheten for revisjon i begynnelsen av februar. Kontrollen gjennomføres når det passer for rederiene.

– Vi har allerede tatt kontakt med flere rederi for å avtale tidspunkt for revisjon. Vi legger dette opp slik at det passer i forhold til drift av båtene, sier Johnsen.

Kontakt oss:

Om du har spørsmål om revisjonen kan du kontakte markedssjef Frank H. Manin i Tromstrygd på e-post frank@tromstrygd.no eller mobil 900 73 373.

Tromstrygd kan også nås på firmapost@tromstrygd.no

Du kan også kontakte daglig leder Reidar Johnsen i Theia på e-post reidar@theia.no eller mobil 417 97 100.

Reidar Johnsen, Theia AS

Faktaboks egenkontroll:

 • Fartøy over 15 meter, men under 500BT, er underlagt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Rederiet skal ha en årlig, verifiserbar gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere sikkerhetsstyringssystemets effektivitet og om det er behov for forbedringer.
 • Fartøy over 500BT skal ha et godkjent (sertifisert) sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden. Koden krever at rederiet gjennomfører interne revisjoner av systemet med ikke mer enn 12 måneders mellomrom.

For de som er under 15 meter gjelder disse egenkontrollene:

 • Fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 er underlagt krav om egenkontroll hver 30. måned etter førstegangskontroll hos et godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før eller etter denne datoen.
 • Fartøy mellom 8 – 9 meter er pålagt førstegangskontroll og deretter kun egenkontroll. Ved gjennomføring av periodiske egenkontroller skal sjøfartsdirektoratets egenkontrollskjema for fiskefartøy 8-10,67 benyttes. Dersom egenkontrollen ikke er gjennomført i tidsrommet hver 30. måned etter førstegangskontroll, +/- 6 måneder, vil fartøyinstruksen være ugyldig.
 • Forenklet periodisk kontroll for fartøy mellom 9 – 10,67 meter skal finne sted hvert 5. år.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Nå kan du forsikre personer som fører tilsyn med båten under opplag

Redere er pålagt å forsikre personer som fører tilsyn og utfører forefallende vedlikehold mens båten ligger i opplag. Nå tilbyr Tromstrygd en opplagsdekning som ivaretar dette behovet.

– Dette er en ren yrkesskade dekning som er tilpasset personer som fører tilsyn og vedlikehold på båten under opplag. Vi har også fått fremforhandlet dekningen til å gjelde klargjøring av bruk før og etter sesong, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Anbefaler pakkeforsikring

Rederne er pliktet til å forsikre sine ansatte mens de utfører arbeid, enten dette skjer til havs eller på land.

– Vi anbefaler rederne å benytte pakkeforsikringen for sine ansatte både til sjøs og når de arbeider på land. Denne forsikringen har de beste dekningene. For innleide personer som fører tilsyn og vedlikehold med båtens mens den ligger i opplag, er den nye opplagsforsikringen et godt alternativ, sier Manin.

Kan få økonomiske konsekvenser

For rederi med egne ansatte kan manglende mannskapsforsikring få store økonomiske konsekvenser ved skade under arbeid.

– Fiskere har i utgangspunktet krav på erstatning om det oppstår en personskade mens de er på jobb og de vil få dekket sine krav gjennom yrkesskadeforsikringsforeningen. YFF vil deretter kreve regress hos reder for å få dekket alle erstatningsutbetalinger. Dette er en prosess som tar tid og som kan få økonomiske konsekvenser for selskapet. Vi anbefaler derfor alle rederi med egne ansatte å tegne forsikring på mannskapet, sier Manin.

Om du har spørsmål om mannskapsforsikringene fra Tromstrygd kan du kontakte Tromstrygd på e-post: firmapost@tromstrygd.no

Foto: Edvard Kristiansen/ Norges sjømatråd

Julehilsen fra Tromstrygd

Vi har snart lagt bak oss et godt 2019 og har begynt forberedelsene til 2020.

Tromstrygd har en positiv vekst av nye båter og nye medlemmer i året som har gått. Velkommen til alle nye medlemmer. Skadeutviklingen går riktige veien og det betyr at vi for 2019 utbetaler 10 % i premierabatt til deg som kunde.

Av positive opplevelser som jeg vil trekke frem fra høsten er Tromstrygdskolen som vi har avholdt i Mehamn, Skjervøy og to ganger i Tromsø med rundt 150 medlemmer tilstede. Dette er vår viktigste arena for å snakke om forebyggende sikkerhetsarbeid. Det siste året har vi hatt et spesielt fokus på personsikkerhet og revisjon av Fartøyinnstruksen.

Tromstrygd har fortsatt en sterk tro på arenaer som Tromstrygdskolen hvor man kan møtes fysisk for å dele erfaring, og det sosiale skal man heller ikke undervurdere. Så det blir nye runder med Tromstrygdskolen til våren hvor vi bl.a. kommer til Honningsvåg, Båtsfjord og Senja.

Til slutt vil jeg oppfordre alle medlemmene våre til å ta i bruk vår nye forsikringsportal «Min side» som dere finner på vår hjemmeside www.tromstrygd.no/medlem. Vi ønsker i fremtiden å kunne distribuere forsikringsdokumentene elektronisk via denne siden. Det vil være enklere for deg som medlem å ha oversikt og dessuten vil det spare miljøet.

Vi håper du vil lese nyhetsbrevet vårt og ønsker med det en fin førjulstid og ikke minst en riktig God Jul og et Godt Nyttår

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller om du har tips til oss.

firmapost@tromstrygd.no

Husk – du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen!

Vil redusere papirbruken

I disse dager sender Tromstrygd ut kassevis med forsikrings-dokumenter på papir til medlemmene. Det ønsker de å slutte med.  

– Vi håper flere medlemmer vil motta papirene elektronisk neste år, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

I 2019 har Tromstrygd lansert en selvbetjent forsikringsportal for medlemmene. Her kan fiskere og redere lese og oppbevare forsikringspapirene sine, gjøre endringer i pakkeforsikringer og be om endringer i forsikringer. Målet er å gjøre det enklere for medlemmene å administrere forsikringene, og samtidig redusere papirbruken og belastningen på miljøet.

– Vi ønsker å gjøre hverdagen til fiskerne og rederiene så enkel som mulig, og samtidig unngå unødvendige miljøbelastninger. Dette er siste året vi sender ut forsikringsdokumentene på papir i så stort omfang. Fra og med i år vil medlemmene våre kunne hente dette i forsikringsportalen «Min Side», sier Ørjavik.

Tromstrygd sender ut rundt 1500 konvolutter med forsikringspapirer ved hovedforfall. Nå ønsker adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik at medlemmene oppdaterer profilen på Min Side og mottar papirene elektronisk.

Håper flere vil kutte papir

Nå håper Tromstrygd at medlemmene vil logge seg inn og oppdatere profilen på Min Side.

– Mange medlemmer har allerede tatt den nye forsikringsportalen i bruk, men fortsatt er det for mange som mottar alle papirene fra Tromstrygd på papir. Min side kan sammenlignes med nettbanken til bankene. Her har medlemmene full oversikt over forsikringsvilkår og policen. De kan også følge med på behandling av skadesaker. Vi håper flere vil kutte papirdokumentene og samle alt digitalt, sier Ørjavik.

Stadig flere ønsker digital tilgang

Nylig hadde Ørjavik og staben i Tromstrygd besøk av Omar Dawon i Noria, selskapet som leverer den tekniske løsningen for Min Side til sjøforsikringsselskapene i Norge. I følge Dawon tar stadig flere av kundene i bruk de digitale tjenestene på Min Side.

– Vi ser at stadig flere i næringen ønsker tilgang til den digitale forsikringsplattformen. Vi jobber derfor med å utvikle innholdet i denne tjenesten videre, sier Dawon.

Selvbetjente løsninger

Den digitale forsikringsplattformen gjør det allerede i dag langt enklere for rederier med mannskapsforsikring å varsle inn og utmelding på pakken heldigitalt.

– I tillegg er det mulig å laste opp dokumenter i den nye plattformen i forbindelse med forsikringsendringer og skadeoppgjør. Dette er en klar forbedring, sier Ørjavik

Logg inn på Min Side her

Den nye løsningen gjør det også enklere å administrere forsikringer for personer som har ansvar for flere selskap.

– Personer som representerer flere selskap, som f.eks. regnskapsførere, velger selv hvilket selskap de ønsker tilgang til når de logger på plattformen. En person kan derfor enkelt administrere flere selskap, sier Ørjavik.

Fortsatt dokumenter på papir

Selv om Tromstrygd nå tilbyr digitale tjenester på Min Side, er det fortsatt mulig å få tilgang til dokumentene fra Tromstrygd på papir.

– Papiret forsvinner ikke, men vi håper flere velger å ta i bruk Min Side, slik at vi reduserer papirbruken, sier Ørjavik. Slik går du frem for å oppdatere profilen din på Min Side

Slik går du frem for å oppdatere profilen din på Min Side

Tromstrygdskolen – en viktig møteplass

Tromstrygdskolen samlet rundt 150 fiskere og redere til faglig og sosial samling høsten 2019. – Tromstrygdskolen er en viktig møteplass for våre medlemmer, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Tromstrygdskolen tar opp tema som er relevant for kystfiskerne, med særlig vekt på sikkerheten ombord i fiskebåtene. Dette er tema som mange fiskere er opptatt av.

– Vi opplever at de temaene vi tar opp er relevante for medlemmene våre. Vi forsøker å berøre problemstillinger som de opplever i det daglige arbeidet. Da er sikkerheten til personellet ombord et nøkkeltema, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Viktig møteplass

Høstens Tromstrygdskole besøkte Honningsvåg, Skjervøy og Tromsø. Ole Jørgen Ørjavik legger vekt på den sosiale dimensjonen ved å samle fiskerne langs kysten når Tromstrygdskolen er på veien.

– Det er alltid trivelig å møte gamle og nye medlemmer når vi er ute. Tromstrygdskolen er en viktig møteplass for å dele kunnskap og møte fiskerne. Det er en arena både for faglig og sosialt samvær, sier Ørjavik.

Fornying av fartøyinstruksen

Siden 2014 har de fleste båter i sjarkflåten fått på plass fartøyinstruksen. På Tromstrygdskolen orienterte Reidar Johnsen i Theia om hva fiskerne og rederne må gjøre når dette sertifikatet skal fornyes.

– Vi oppfordrer alle som skal ha kontroll eller fornye sertifikatet til å være tidlig ute. Det nytter ikke å komme noen dager før sertifikatet går ut og be om kontroll. Da vil du ikke rekke fristen, og sertifikatet utløper, var budskapet fra Johnsen.

Johnsen snakket også om stabilitet for fiskebåter og hvordan den kan endre seg med påbygging av båten.

Deltakerne på Tromstrygdskolen fikk faglig input og et lite kurs i førstehjelp

Kurs i førstehjelp

Mot slutten av dagen fikk medlemmene på Tromstrygdskolen et lite grunnkurs i førstehjelp fra lokale bidragsytere i Kjøllefjord Røde Kors og fra Stig Ballovare på Skjervøy.

– Tromstrygdskolen er en arena som vi opplever at fiskerne langs kysten setter pris på. Så langt er planen at det blir skoler i Båtsfjord og i Honningsvåg i 2020. I tillegg blir det en samling i Midt-Troms. Om noen har innspill til tema de ønsker vi skal ta opp kan de sende dette til frank@tromstrygd.no, sier Ørjavik.

Slik kommer du i gang med Min Side

Nå kan du motta forsikringspapirene fra Tromstrygd elektronisk. Her er oppskriften for hva du må gjøre.

Oppdater din profil på ”Min side”

For å få elektronisk tilgang til forsikringspapirene må du oppdatere din profil på ”Min side” og velge hvordan du vil bli varslet om at nye dokumenter er tilgjengelig.

For å oppdatere din profil og velge elektronisk publisering, må du gå inn på hjemmesiden vår og logge deg inn på ”Min side”. Adressen er https://minside.tromstrygd.no/ . Du kan også gå inn fra nettsiden som vist ovenfor.

Logg deg inn ved bruk av Bankid på mobil

Du kan logge deg inn med Bankid på mobilen eller Bankid med kode fra banken din.

Oppdater din profil

Første gangen du går inn på ”Min side” må du oppdatere profilen din. Velg hvordan du vil bli varslet og velg Lagre når valgene er gjort.

Registrer din medlemsinformasjon

Velg kundeinformasjon og sett hake for at du ønsker dokumentene
elektronisk publisert. Velg Lagre.

Administrer brukere og hvem som kan få tilgang

I foretak (forsikringsavtale) med organisasjonsnummer må den som skal gi tilgang til nye brukere av Min Side ha en rolle i Brønnøysund-registrene. Den som skal gi tilgang må ha en av følgende roller:

 • Daglig leder
 • Adm.direktør
 • Innehaver
 • Deltaker med fullt ansvar
 • Deltaker med delt ansvar
 • Bestyrende reder
 • Kontaktperson
 • Forretningsfører

Personer (forsikringsavtale) som er registrert med fødselsnummer, kan gi tilgang til andre brukere. Når den som skal gi tilgang er logget inn gjøres følgende for å gi nye brukere tilgang:

Velg ikonet som er markert øverst til høyre i bildet nedenfor.
Da kommer du til Min profil. Velg deretter Administrer brukere.

Velg Legg til bruker. Fyll deretter ut informasjon om bruker  og velg Lagre. Brukere kan da logge seg inn på ”Min side”  og gå til Min Profil for å velge hvordan en ønsker varsling.

Styrker det digitale tilbudet til medlemmene

De fleste i Norge har de siste årene fått digital tilgang til forsikringene sine. Nå styrker Tromstrygd tilbudet til medlemmene i nord.

– Vi ønsker å gjøre hverdagen til fiskerne og rederiene så enkel som mulig. Derfor tilbyr vi nå flere digitale tjenester til medlemmer som ønsker enklere oversikt over forsikringer og skadebehandling. Disse tjenestene finner du på «Min Side» på nettsiden til Tromstrygd, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Stadig flere ønsker digital tilgang

Nylig hadde Ørjavik og staben i Tromstrygd besøk av Omar Dawon i Noria, selskapet som leverer den tekniske løsningen for Min Side til sjøforsikringsselskapene i Norge. I følge Dawon tar stadig flere av kundene i bruk de digitale tjenestene på Min Side.

– Vi ser at stadig flere i næringen ønsker tilgang til den digitale forsikringsplattformen. Vi jobber derfor med å utvikle innholdet i denne tjenesten videre, sier Dawon.

Selvbetjente løsninger

Den digitale forsikringsplattformen gjør det allerede i dag langt enklere for medlemmer å lese forsikringspolisen og følge med på skadebehandlingen når en skade oppstår. Rederier med mannskapsforsikring kan nå varsle inn og utmelding på pakken heldigitalt. I tillegg er det mulig å laste opp dokumenter i den nye plattformen i forbindelse med forsikringsendringer og skadeoppgjør. Dette er en klar forbedring, sier Ørjavik

Logg inn på Min Side her

Den nye løsningen gjør det også enklere å administrere forsikringer for personer som har ansvar for flere selskap.

– Personer som representerer flere selskap, som f.eks. regnskapsførere, velger selv hvilket selskap de ønsker tilgang til når de logger på plattformen. En person kan derfor enkelt administrere flere selskap, sier Ørjavik.

Fortatt dokumenter på papir

Selv om Tromstrygd nå tilbyr digitale tjenester på Min Side, er det fortsatt mulig å få tilgang til dokumentene fra Tromstrygd på papir.

– Vi håper at det nye tilbudet bidrar til at flere velger å ta i bruk Min Side. Medlemmer som ønsker dokumenter på papir vil fortsatt kunne motta dette. De kan samtidig gå inn på Min Side og få tilgang til de samme dokumentene der, sier Ørjavik.

Nå er det snart tid for å fornye fartøyinnstruksen

Siden 2014 har de fleste båter i sjarkflåten fått på plass fartøyinnstruksen. På Tromstrygdskolen denne høsten får du vite hva du må gjøre når dette sertifikatet skal fornyes.

På høstens Tromstrygdskole setter vi på nytt sikkerhetsstyring i fiskeflåten på dagsorden. Mange båter mellom 8 – 10.67 meter har fått på plass fartøyinnstruksen siden kravet om dette ble innført fra 01.01. 2014. Nå nærmer det seg datoen for at sertifikatet skal fornyes.

– De første båtene ble godkjent i 2014 og fartøy 8 – 10,67 meter skal ha kontroll innen utgangen av 2019. Neste år har vi nærmere hundre båter i vår portefølje som skal fornye sertifikatet. Det er lurt å være tidlig ute med fartøykontrollen. Denne skal finne sted det siste halvåret før sertifikatet går ut, sier Reidar Johnsen i Theia, som utfører fartøykontroller for fiskeflåten.

Må brukes aktivt

Johnsen har vært med på Tromstrygdskolen siden 2013 for å informere om sikkerhetsstyring og fartøyhåndboken som Theia og Tromstrygd har utviklet sammen.

– Fartøyhåndboken dekker kravet om sikkerhetsstyring for sjarkflåten, men den har ingen verdi om den ikke blir brukt aktivt. Ved uanmeldt kontroll fra Sjøfartsdirektoratet vil de stille spørsmål om sikkerhetsstyringssystemet. Da holder det ikke bare å ha fartøyhåndboka i hylla. Du må vise at du bruker denne, sier Johnsen.

Mange følger ikke opp

Han opplever at rederne er flink til å følge opp sikkerheten ombord, men dette gjelder dessverre ikke alle.

– Mange redere sliter med å følge opp intensjonen bak denne ordningen. Eksempelvis kan brannslokkerne og redningsflåter være utløpt på dato når vi kontrollerer dette.

Håper mange vil delta

Nå håper han mange fiskere i sjarkflåten blir med på Tromstrygdskolene i Mehamn lørdag 21. september og på Skjervøy lørdag 5. oktober.  I Tromsø vil det være skole fredag 1. nov.

– Et viktig formål med Tromstrygdskolen er å samle medlemmene og øke bevisstheten rundt sikkerheten ombord. Tromstrygd er så langt jeg vet det eneste sjøforsikringsselskapet som samler medlemmene for å gi de denne typen opplæring. Dette er et unikt tilbud til fiskerne i Troms og Finnmark, sier Johnsen.

Sjekk sertifikatet ditt

Om du er usikker på når sertifikatet på ditt fartøy går ut har Johnsen et godt råd.

– Er du usikker på når sertifikatet må fornyes finner du dato for dette på sertifikatet som du har hengende ombord. Når fornyingen skal skje kan du kontakte oss i Theia. De båtene som allerede er i vår portefølje får en melding fra oss seks måneder før sertifikatet går ut, slik at de kan starte arbeidet med å fornye sertifikatet, sier Johnsen.

Vær tidlig ute

Han er bekymret for at mange venter så lenge som mulig med å fornye sertifikatet, fordi de frykter at sertifikatperioden blir avkortet om de tar kontrollen før de gamle sertifikatet løper ut.

– Slik er det ikke. Selv om en tar kontrollen i god tid gjelder det nye sertifikatet fra den datoen det gamle går ut. En blir ikke staffet for å være tidlig ute, sier Johnsen og legger til.

– Vi oppfordrer alle som skal ha kontroll eller fornye sertifikatet til å være tidlig ute. Det nytter ikke å komme noen dager før sertifikatet går ut og be om kontroll. Da vil du ikke rekke fristen, og sertifikatet utløper.

Ny førstegangskontroll

Konsekvensen av å vente for lenge er en grundigere kontroll for å få utstedt nytt sertifikat.

– Dersom sertifikatet ikke blir fornyet og går ut, må rederne melde båten opp til en ny førstegangskontroll. Dette er en mer omfattende kontroll enn den forenkla kontrollen når sertifikatet fornyes. Hvis du driver fiske uten gyldig sertifikat vil du få gebyr fra Sjøfartsdirektoratet i posten. Det er viktig at sertifikatet holders gyldig, sier Johnsen.

Påmelding til Tromstrygdskolen gjøres til:  frank@tromstrygd.no


Siden 2014 har de fleste fartøy fått på plass fartøyinnstruksen. Reidar Johnsen i Theia deltar på høstens Tromstrygdskole for å fortelle hva du må gjøre når sertifikatet snart skal fornyes. Foto: Geir Håvard Hanssen

Sommerhilsen fra Tromstrygd

Enklere hverdag for deg som kunde og fullt fokus på Tromstrygdskolen til høsten.

Vi har nå snart lagt bak oss første halvår av 2019 og vi kan rapportere om gode tider for fiskernes eget forsikringsselskap Tromstrygd. Det er vekst i nye kunder, og både premieinngang og skadeutvikling går i positiv retning. Vi har en stor og lojal kundegruppe som har vært med oss i mange år og som vi ønsker å ta best mulig vare på. Takk for at dere er med oss.

Tromstrygdskolen

Til høsten legger jeg og Frank ut på en omfattende turne med Tromstrygdskolen igjen for å bidra til styrket forebyggende sikkerhetsarbeid i fiskeflåten, med et særlig fokus på personsikkerhet. Vi vil bl.a. tilby opplæring i bruk av hjertestarter. Tromstrygdskolen skal fortsatt være en arena for erfaringsutveksling og sosialt samvær, slik som det har vært siden skolen ble startet av Eirik Fosland for 15 år siden. Vi oppfordrer medlemmene til å sette av tid til disse samlingene.

Enklere hverdag

Tromstrygd skal fortsatt være «annerledes» selskapet ved at du som kunde kan ringe rett inn til Turid og få ordnet polisen og meldt inn på pakken. Og skulle du få problemer med båten kan du snakke direkte med Georg, havarisjefen. Vi skal være nær, dyktig og personlig. Vi ser deg gjerne innom til en lunsj i våre kontorer I Grønnegata i Tromsø, om du er innom byen.

Bruken av digitale tjenester er kommet for å bli og nå ønsker vi i Tromstrygd å tilby våre medlemmer gode og enkle løsninger gjennom medlemsportalen «Min side» og tilbud om elektronisk faktura.

Innloggingen til «Min side» finner du på nettsiden til Tromstrygd. Adressen er: www.tromstrygd.no/medlem. Her får du raskt oversikt over dine forsikringer og vilkår, skadehistorikk og skader til behandling, samt fakturaene fra Tromstrygd. I tillegg vil større rederi selv kunne administrere mannskap i gruppeforsikringer.

Min side gjør det enklere å holde oversikt over de forsikringene du har på fartøy og mannskap. Nå ligger alt på et sted som det er enkelt å finne frem til. Vi håper dette bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for deg som medlem. Om du har spørsmål om dette er det bare å ringe oss i Tromstrygd.

Vi håper du vil lese de artiklene vi deler i dette nyhetsbrevet og at du ikke minst logger deg inn på «min side» for å skaffe deg oversikt.

Vi ønsker alle medlemmene våre en riktig god sommer.

Ole Jørgen Ørjavik, adm.dir Tromstrygd

 • 1
 • 2
HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks